CÔNG TY ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA HỮU VỤ

Địa chỉ : Phố Ba Huyện – Khắc Niệm – Bắc Ninh
Điện thoại: 0222.3737.966 – 0982.536.466
Fax: 0222.3737.966
Email: huuvu.auto@gmail.com